Przydatne linki

UNIA EUROPEJSKA

Europejska Platforma Technologiczna Zero-emisyjnych Elektrowni na Paliwa Kopalne (ZEP ETP)

Wspólna platforma KE, przemysłu, instytucji badawczych i organizacji pozarządowych, której celem jest zdefiniowanie i alokacja europejskiej strategii B&R dot. zeroemisyjnej produkcji energii, w tym zagadnienia wychwytu i składowania CO2

Komisja Europejska - strona o wychwytywaniu i składowaniu CO2

Strona KE poświęcona CCS, z sekcjami "Co to jest CCS ?" i "CCS w Europie"

Komisja Europejska - Badania w zakresie Energii

Strony informacyjne KE dotyczące badań w zakresie energii

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu (DG TREN),

sekcja Zrównoważone Systemy Energetyczne zawiera podsekcję Wychwytywanie i Składowanie CO2

sekcja Energia zawiera wiele informacji w podsekcjach Węgiel/Ropa/Gaz/Energia elektryczna/Energia atomowa/Nowe i odnawialne źródła energii/; efektywność energetyczna.

W podsekcji Węgiel można znaleźć informacje o „Czystych Technologiach Węglowych"

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska - Zmian Klimatu.

Strony zawierają informacje dotyczące zmian klimatu oraz linki, np. do stron Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, itd.

Europejski Program Zmian Klimatu II (ECCP II)

Biblioteka dokumentów grup roboczych ECCP II, w tym III grupy roboczej „Wychwytywanie i Geologiczne Składowanie CO2"

6 Program Ramowy KE (2002-2006)

Strony 6-go Programu Ramowego KE, dotyczącego działań w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i prezentacji wyników (FP6)

7 Program Ramowy (2007-2013)

Strony 7-go Programu Ramowego KE, dotyczącego działań w zakresie badań naukowych, rozwoju technologicznego i prezentacji wyników (FP7)

PROGRAMY KRAJOWE

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania - polski program krajowy uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska

Więcej...

CATOHolenderski program krajowy dla wychwytu i składowania CO2

CAPTECH"Rozwój Technologii Wychwytu CO2" - Holenderski program krajowy

CENITCO2 Hiszpański program narodowy skoncentrowany na redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez rozwój wydajności energii oraz sekwestracji CO2 a także uczynienie dochodowym tych technologii.

COORETECNiemiecki program krajowy dla wsparcia rozwoju elektrowni zeroemisyjnych

GEOTECHNOLOGIENprogram badawczy Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec; jego sekcja "Badanie, Wykorzystanie i Ochrona Ośrodka Geologicznego" obejmuje serię projektów B&R poświęconych geologicznemu składowaniu CO2

Otway - pierwszy australijski projekt demonstracyjny CCS, finansowany przez by CO2CRC? (Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies)

<a href="http://www.fe.doe.gov/programs/sequestration/partnerships/" title="US Carbon Sequestration">US Carbon Sequestration Regional Partnerships</a> - zainicjowany przez Departament Energii, USA

PROGRAMY I INICJATYWY GLOBALNE

ALSTOM POWER - inicjatywy w zakresie wychwytu CO2

Międzyrządowy Panel Zmian Klimatu (IPCC)powołany przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), określa program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) dla analizy informacji naukowych, technicznych i socjoekonomicznych istotnych dla zrozumienia zmian klimatu, ich potencjalnego oddziaływania, możliwości przystosowania się i złagodzenia ich efektów.

Program B&R Gazów Cieplarnianych IEAMiędzynarodowej Agencji Energii (IEA GHG), to program międzynarodowej współpracy w zakresie badań, ukierunkowanych na ocenę technologii redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ramowa Konwencja ds Zmian Klimatu Narodów Zjednoczonych (UNFCC)

ustanawia ogólne ramy międzyrządowych prac dla sprostania wyzwaniom spowodowanym przez zmiany klimatu. Uznaje ona fakt, że system klimatyczny to dobro wspólne, którego stabilność może być naruszona przez przemysłowe i inne emisje dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych.

Konwencję ratyfikowało dotąd 189 krajów. http://unfccc.int/

Wychwytywanie i Składowanie CO2

Strona informacyjna IEA GHG poświęcona wychwytywaniu i składowaniu CO2.

Wiodące Forum Sekwestracji CO2 (CSLF)to międzynarodowa inicjatywa dotycząca problemów zmian klimatu, ukierunkowana na rozwinięcie ulepszonych, opłacalnych technologii oddzielania i wychwytu CO2 dla potrzeb jego transportu i długoterminowego, bezpiecznego składowania.

STRONY INFORMACYJNE O CCS CARBON CAPTURE & SEQUESTRATION

Strona informacyjna o CCS zarządzana przez CCS Education Initiative, kolektyw firm, którym zależy na ochronie środowiska, oraz organizacji zainteresowanych istotną i konieczną rolą jaką wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla gra w powstrzymywaniu globalnych zmian klimatu. <a href="http://www.greenfacts.org/en/co2-capture-storage/index.htm" title="GreenFacts">GreenFacts</a>. Fakty Naukowe o Wychwytywaniu i Składowaniu CO2, przedstawione przez GreenFacts? , niezależną organizację niedochodową

SIECI INFORMACYJNE R&D

CO2NETSieć Transferu Wiedzy ukierunkowana na wymianę wiedzy o wychwytywaniu i składowaniu CO2

GeoNet? ">CO2 GeoNet? Europejska Sieć Doskonałości w zakresie geologicznego składowania CO2

ENeRGSieć Badań w zakresie Geoenergii, prowadząca działania w dziedzinie geologicznego składowania CO2

Międzynarodowa Sieć Bio-Wiązania CO2 Pochłaniania Gazów Cieplarnianych przez Mikroalgi pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

Międzynarodowa Sieć Wychwytu CO2 po spalaniu pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

Sieć spalania Oxy-Fuel (tlenowo-paliwowego)pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

Sieć Szacowania Ryzykawychwytu i składowania CO2 pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

Sieć Monitoringu CO2składowanego w strukturach geologicznych pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

Sieć Szczelności Otworów Wiertniczych Sieć dla zagadnień szczelności otworów wiertniczych

przy składowaniu CO2, pod egidą Programu B&R dla Gazów Cieplarnianych IEA

PROJEKTY B&R WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ KE

Accsept Akceptacja wychwytywania i składowania CO2, zagadnienia ekonomii, polityk i technologii - projekt 6PR ukierunkowany na główne przeszkody dla wdrożenia technologii wychwytywania i składowania CO2 w Europie

CASTORod wychwytu do składowania CO2" - Projekt Zintegrowany 6PR skoncentrowany na wychwycie CO2 po spalaniu

CACHET Projekt Zintegrowany 6PR ukierunkowany na rozwinięcie technologii dla potrzeb redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją energii z gazu ziemnego, z jednoczesnym wytwarzaniem wodoru

CAPRICE Projekt 7PR dotyczący współpracy międzynarodowej i wymianie doświadczeń w zakresie wychwytu CO2 po spalaniu, z wykorzystaniem procesów aminowych

CARBOSCHOOLS+ Projekt 7PR dotyczący współpracy pomiędzy laboratoriami CCS i szkołami średnimi

<a href="http://www.co2cesar.eu/" title="CESAR">CESAR</a> Projekt 7PR poświęcony przełomowi w rozwoju taniej technologii wychwytu CO2 po spalaniu celem otrzymania opłacalnych ekonomicznie rozwiązań dla zarówno nowych jak i rekonstrukcji istniejących elektrowni

CO2STORE Zakończony projekt 5PR, ukierunkowany na składowanie CO2 w poziomach wodonośnych, obejmujący cztery lokalizacje

CO2ReMoVeProjekt 6PR, ukierunkowany na rozwinięcie innowacyjnych metod badawczych i technologii dla monitoringu i weryfikacji geologicznego składowania CO2. Ten zintegrowany projekt, z mocnym udziałem sektora przemysłowego, rozpoczął się w marcu 2006r, i trwać będzie do roku 2011

CO2SINKProjekt Zintegrowany 6PR, poświęcony składowaniu CO2 w poziomie wodonośnym solankowym w pobliżu miejscowości Ketzin w Niemczech (Brandenburgii)

DECARBit - Projekt 7 Programu Ramowego dotyczący rozwoju technologii nowej generacji dla wychwytu CO2 z elektrowni opalanych węglem i gazem.

Dynamis"Ku Produkcji Wodoru i Elektryczności z wykorzystaniem Wychwytywania i Składowania CO2" - projekt 6PR, część inicjatywy HYPOGEN, którego celem jest uruchomienie pierwszej europejskiej instalacji w pełnej skali dla łącznej produkcji wodoru i energii

GeoCapacity"Oszacowanie Potencjału Geologicznego Składowania Dwutlenku Węgla w Europie" - projekt 6PR z udziałem Nowych Państw Członkowskich UE i Krajów Kandydujących

ENCAP "Udoskonalone wychwytywanie CO2" - Projekt Zintegrowany 6PR ukierunkowany na wychwytywanie CO2 przed spalaniem. Informacje techniczne o Technologiach Dekarbonizacji przed Spalaniem, Technologiach Kotłów Spalania Tlenowego, Wysokotemperaturowym Wytwarzaniu Tlenu dla Cykli Produkcji Energii oraz Spalania w Cyklu Chemicznym

GESTCO "Geologiczne składowanie CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych" - zakończony projekt 5PR, w którym oszacowano potencjał geologicznego składowania CO2 w 8 krajach "starej UE", ...raport

HY2SEPSHybrydowe Systemy Oddzielania Wodoru i Dwutlenku Węgla - projekt 6PR dot. rozwoju membran hybrydowych dla oddzielania H2 i CO2 dla procesu dekarbonizacji paliw kopalnych wykorzystywanego do wychwytywania CO2 przed spalaniem

ISCC "Innowacyjna Technologia Wychwytu In Situ CO2 dla Gazyfikacji Paliwa Stałego" - Projekt 6 Programu Ramowego

JOULE II (Podziemna Eliminacja Dwutlenku Węgla). Pierwszy europejski projekt dla oszacowania możliwości geologicznego składowania - kraje EU12 i Norwegia; projekt finansowany przez 4 Program Ramowy UE (1993-95)

MOVECBMprojekt badawczy dofinansowany przez 6RP, którego celem jest rozpoznanie mechanizmu składowania CO2 w głębokich pokładach węgla oraz zarządzanie związanymi z tym procesami. Eksperymenty polowe przewidziano na lokalizacji RECOPOL w Kaniowie oraz na lokalizacji Velenije w Słowenii

NANOGLOWA Optymalne membrany nano-strukturowe i instalacje dla wychwytu CO2 w elektrowniach - projekt 6PR ukierunkowany na badania nad membranami nano-strukturowymi dla wychwytu i oddzielania CO2

NASCENT "Naturalne analogie składowania CO2 w ośrodku geologicznym" - zakończony projekt 5PR ukierunkowany na badania nad naturalnymi wystąpieniami CO2

RECOPOLZakończony projekt 5 Programu Ramowego (FP5), skoncentrowany na składowaniu CO2 w pokładach węgla

STRACO2. Support to regulatory activities for carbon capture and storage (Wsparcie dla działań regulacyjnych dla wychwytu i składowania dwutlenku węgla); projekt 7PR ukierunkowany na analizę rozwoju i wdrażania ram regulacyjnych w UE dla działań CCS. Częścią tego zakresu jest także wspieranie współpracy w zakresie CCS oraz jej wdrażanie w kontekście międzynarodowym, w szczególności w Chinach

PROJEKTY I DZIAŁANIA KOMERCYJNE

ALSTOM PowerProjekt pilotażowy systemu wychwytu CO2 - Pleasant Prairie (USA)

BP Działalność firmy w zakresie wychwytu i składowania CO2:

- projekt Peterhead/Miller elektrowni wodorowej o mocy 350 MW z wykorzystaniem wychwytu CO2, jego składowania i intensyfikacji wydobycia ropy-

- projekt In Salah (Algieria) - aktualnie realizowany projekt wychwytu i składowania CO2 na skalę przemysłową dla złoża gazu na Saharze -

- kooperacja BP - Rio Tinto w zakresie produkcji energii w oparciu o wodór, wykorzystując paliwa kopalne oraz wychwytywanie i składowanie CO2 (CCS) -

CO2 Capture Project CCPprojekt międzynarodowy finansowany przez 8 firm z grupy największych producentów energii

RWEInformacja o projektach firmy dotyczących zero-emisyjnej produkcji energii

SACS Projekt demonstracyjny ukierunkowany na monitorowanie CO2 składowanego w poziomach wodonośnych solankowych (Sleipner, Morze Północne). Ukończony w roku 2004 Shell

projekty z zakresu CCS

Schlumberger Carbon Services

Usługi dla CCS świadczone przez firmę Schlumberger

STATOILProjekty wychwytywania i składowania CO2 - Sleipner, Snohvit, Tjeldbergodden, Mongstad...

Total

Projekty i działalność firmy w zakresie CCS, w tym projekt pilotowy Lacq;

<a href="http://www2.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp" title="Vatenfall">Vattenfall</a> Projekt pilotażowej zero-emisyjnej elektrowni Schwarze Pumpe <a href="http://www.ptrc.ca/weyburn_overview.php" title="Wyyburn-Midale">Weyburn-Midale</a>

Pierwszy projekt CO2-EOR wykorzystujący wychwytywanie CO2 z elektrowni na pograniczu Kanady i USA;

POLSKIE STRONY KRAJOWE

Główny Instytut Górnictwa- jednostka badawczo-rozwojowa krajowego przemysłu węgla kamiennego, uczestnicząca w projektach badawczo-rozwojowych 5PR i 6PR ,w zakresie wychwytywania i składowania CO2

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN strony Zakładu Geotechnologii IGSMiE? PAN, zajmującego się badaniami dotyczącymi podziemnego składowania i utylizacji CO2

CZESKIE STRONY KRAJOWE

GIS-Geoindustry Strony firmy GIS-Geoindustry o geologicznym składowaniu CO2

Ministerstwo Środowiska - informacje o zmianach klimatu i handlu emisjami

MAGAZYNY I BIULETYNY

Bridging to the Future - Biuletyn firmy Vattenfall i jej projektu elektrowni zero-emisyjnej związanych z tą tematyką

CATO newsletter Biuletyn holenderskiego programu krajowego dla wychwytu i składowania CO2

Nowe czasopismo publikowane w Wielkiej Brytanii

Carbon Sequestration Newsletter

Biuletyn dotyczący CCS, publikowany przez US National Energy Technology Laboratory (NETL) od roku 2001

ENCAP newsletterBiuletyn projektu B&R ENCAP R&D, ukierunkowanego na wychwytywanie CO2 przed spalaniem

Greenhouse IssuesBiuletyn Programu B&R Gazów Cieplarnianych Międzynarodowej Agencji Energii (IEA GHG)

InCA newsletterBiuletyn projektu InCA? -CO2 ("Międzynarodowe działania skoordynowane w zakresie wychwytywania i składowania CO2"), który inwentaryzuje działalność CCS poza Europą

International Journal of Greenhouse Gas ControlMiędzynarodowy magazyn naukowy - wspólny projekt IEA GHG

i wydawnictwa Elsevier

ZEP ETP newsletter Biuletyn Europejskiej Platformy Technologicznej Zeroemisyjnych Elektrowni na Paliwa Kopalne

 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.