Geneza projektu

Co zrobić z nadmiarem dwutlenku węgla emitowanym przez wielkie instalacje przemysłowe?

Geolodzy uważają, że najlepiej wtłoczyć go pod ziemię - do głębokich struktur i poziomów wodonośnych, gdzie bez ryzyka zostanie przechowany przez tysiące lat.

To rozwiązanie, zwane sekwestracją geologiczną sprowadza się do wyłączenia z obiegu znacznych ilości dwutlenku węgla na bardzo długi okres czasu, co może ograniczyć skutki globalnego ocieplenia. Sekwestracja geologiczna uważana jest za jeden z najważniejszych środków pozwalających na spełnienie wymagań protokołu z Kioto, a jest to szczególnie istotne w przypadku naszego kraju, opierającego swą energetykę głównie na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego.

Wdrożenie sekwestracji na skalę przemysłową wymaga jednak gruntownego rozpoznania geologicznego potencjalnych składowisk oraz zbadania ich wpływu na środowisko i określenie związanych z tym zagrożeń.

Stąd, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki narodowej w zakresie przyszłego wdrożenia technologii geologicznej sekwestracji CO2 na skalę przemysłową, Ministerstwo Środowiska uruchomiło w 2008 roku krajowy program „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania", którego koordynacji podjął się Państwowy Instytut Geologiczny, realizujący w Polsce zadania państwowej służby geologicznej.

Realizacja programu, rozłożona na lata 2008-2012, wymaga współpracy interdyscyplinarnej z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz podmiotami przemysłowymi.

Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-rozwojowy. Jego jego wynikiem będzie wskazanie potencjalnych składowisk CO2, spełniających wymogi wykonalności oraz bezpieczeństwa i wpływu na środowisko, określone w projekcie "Dyrektywy unijnej w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla". Dla wybranych składowisk zostanie opracowany program monitoringu składowiska przed rozpoczęciem składowania CO2 oraz założenia dla monitoringu w czasie eksploatacji składowiska i po jej zakończeniu. W zależności od zainteresowania podmiotów przemysłowych (firm energetycznych), prace będą kontynuowane w ramach krajowych projektów demonstracyjnych przewidzianych do realizacji w polskiej części Programu Flagowego ETP ZEP UE.

 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.