Cel i zadania projektu

Strategicznym celem projektu (krajowego programu) jest dostarczenie Ministerstwu Środowiska informacji niezbędnych dla podejmowania w przyszłości decyzji o przyznawaniu koncesji na rozpoznawanie potencjalnych składowisk i ich zagospodarowywanie, w nawiązaniu do projektowanej Dyrektywy unijnej dotyczącej geologicznego składowania CO2 i jej przyszłej transpozycji na prawo krajowe.

Prace nad projektem

Prace dotyczą całego obszaru Polski wraz z ekonomiczną strefą Bałtyku. W ośmiu rejonach kraju, wybranych zarówno ze względu na potrzeby gospodarki narodowej jak i znane w chwili obecnej możliwości geologicznego składowania, przewidziano w szczególności wykonanie gruntownego rozpoznania potencjalnych składowisk CO2 w poziomach wodonośnych solankowych. Ponadto przedmiotem szczegółowych analiz będą opcje geologicznego składowania CO2 w złożach węglowodorów (z możliwością wspomagania wydobycia) i w głębokich, nieeksploatowanych pokładów węgla z odzyskiem metanu. Pozwoli to na wskazanie potencjalnych składowisk CO2, spełniających podstawowe kryteria geologiczne oraz bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. Ponadto zostanie szczegółowo przebadanych pięć potencjalnych składowisk, z tego trzy dla poziomów wodonośnych solankowych (w trzech rejonach, z tego dwa zostaną wybrane pod kątem potrzeb podmiotów przemysłowych planujących uruchomienie instalacji energetycznych o obniżonej emisji w ramach Programu Flagowego UE, tzn. PGE Bełchatów i PKE/ZAK Kędzierzyn), jedno złoże węglowodorów i jeden obiekt w pokładach węgla, co zakończy się programami monitoringu składowisk.

Mapa Polski

Zakres rzeczowy prac obejmuje następujące ramowe zagadnienia:

 • charakterystykę formacji i struktur odpowiednich do geologicznego składowania CO2

 • określenie (aktualizację) bilansu sekwestracyjnego dla Polski

 • wykonanie przestrzennych modeli facjalnych potencjalnych poziomów zbiornikowych i ekranujących

 • analizę stref tektonicznych

 • laboratoryjne analizy petrologiczne i petrofizyczne

 • charakterystykę hydrogeologiczną formacji wodonośnych i geochemiczną płynów złożowych

 • wyznaczenie stref wyłączonych z sekwestracji CO2

 • przedstawienie modeli układów sekwestracyjnych, stref i struktur o optymalnych własnościach

 • ocenę rozprzestrzeniania się zatłoczonego CO2 w mediach złożowych dla wytypowanych obszarów

 • budowę wielodostępnej bazy danych

 • określenie obszarów, na których można będzie lokalizować składowiska CO2 oraz wytypowanie potencjalnych składowisk

 • problematykę akceptacji społecznej dla geologicznego składowania CO2

 • koordynację prac konsorcjum, kontakty z partnerami zewnętrznymi, rozpowszechnianie wyników, stronę internetową projektu, standaryzację i kontrolę jakości wyników

 • zebranie szczegółowych informacji geologicznych, geofizycznych, hydrogeologicznych, złożowych, geomechanicznych dla wytypowanych składowisk

 • opracowanie szczegółowych statycznych modeli ośrodka geologicznego dla wytypowanych składowisk

 • modelowania dynamiczne procesów zatłaczania CO2 do składowiska

 • zarządzanie ryzykiem geologicznego składowania CO2

 • opracowanie programu monitoringu składowiska przed rozpoczęciem składowania CO2 oraz założeń dla monitoringu w czasie eksploatacji składowiska i po jego zamknięciu.

 • mapaco2_500.jpg:
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Wmfwmf mapa_pl_-_obszary.wmf manage 2157.0 K 23 Feb 2009 - 10:24 AdamWojcicki Orientacyjna lokalizacja rejonów (I-VIII) gruntownego rozpoznawania potencjalnych składowisk CO2 w formacjach wodonośnych solankowych na tle wyników wstępnego rozpoznania potencjału sekwestracji CO2 w Polsce, prowadzonego w ramach projektów unijnych CASTOR WP1.2 i EU GeoCapacity? .
 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.