KAPS CO2

Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS

O PROJEKCIE

CEL - Monitorowanie statusu i rezultatów projektów demonstracyjnych, komercyjnych i pilotażowych CCS/CCUS (wychwytu i geologicznego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych i procesów przemysłowych), dotyczących podziemnego składowania/wykorzystania dwutlenku węgla w Polsce, Europie i na świecie, czyli przygotowanie informacji, które będą podstawą do opracowania sprawozdania, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 23 września 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 ze zm.). Określenie CCS/CCUS dotyczy w szczególności projektów CCS, które obejmują wspomaganie wydobycia węglowodorów (w tym ropy naftowej). W związku z tym, iż w ten sposób działa większość funkcjonujących na świecie dużych projektów CCS, pojęcia CCS i CCS/CCUS można w tym przypadku stosować zamiennie.

Obejmuje to inwentaryzację aktualnie realizowanych projektów CCS (nowych projektów oraz aktualizację/uzupełnianie informacji dla projektów wcześniej zinwentaryzowanych) oraz aktualizację/uzupełnianie informacji istotnych dla wdrożenia technologii CCS. Informacje te są gromadzone w sukcesywnie uzupełnianej i aktualizowanej bazie danych niniejszego zadania, scharakteryzowane i opracowane w kolejnych raportach/sprawozdaniach dotyczących poszczególnych etapów i całości zadania, zaś lokalizacja, status i podstawowe informacje dotyczące realizowanych projektów CCS/CCUS prezentowane są na mapie interaktywnej - aplikacji GIS/WebGIS. W ramach przedsięwzięcia przewidziano także kontakty i wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w tej dziedzinie oraz prezentację postępów prac i wyników zadania na (niniejszej) stronie www KAPS CO2.

Przedsięwzięcie, realizowane dotychczas w trzech etapach (I i II w latach 2015-2020, III w latach 2021-2022), obejmuje następujące zagadnienia:
1. Charakterystyka aktualnie realizowanych w Europie na świecie projektów CCS/CCUS (dużych – demonstracyjnych i komercyjnych, a także projektów pilotażowych);
2. Ocena przydatności i skuteczności stosowania technologii CCS w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla;
3. Ocena bezpieczeństwa stosowania technologii CCS dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska w oparciu o wytyczne odnośnie wdrażania dyrektywy UE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla - Guidance Document 1 & 2, EC 2011;
4. Ocena potrzeby i zasadności dopuszczenia stosowania technologii CCS na skalę przemysłową;
5. Rekomendacje dotyczące dalszych działań w zakresie stosowania technologii CCS na skalę przemysłową (w warunkach polskich);
6. Koordynacja prac, wymiana doświadczeń i prezentacja wyników (raporty, kontakty i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie CCS, strona www z raportami/sprawozdaniami i aplikacją GIS/WebGIS).

WYNIKI PRAC

Mapa interaktywna aktualnie realizowanych na świecie projektów CCS/CCUS, według stanu na czerwiec 2022 roku (dużych - demonstracyjnych i komercyjnych oraz pilotażowych i badawczych), dostępna po kliknięciu obrazka poniżej:

1.png

projekty realizowane: Lista/baza aktualnie realizowanych na świecie (i zakończonych) projektów CCS/CCUS, według stanu na czerwiec 2022 roku (dużych - demonstracyjnych i komercyjnych oraz pilotażowych i badawczych)

 • komplraport.pdf: Kompleksowy raport z prac objętych wszystkimi etapami zadania (lata 2015-2022)
 • sprawozdIIIetap.pdf: Sprawozdanie z wykonanych prac w okresie styczeń 2021 roku – czerwiec 2022 roku (III etap)


 • Baza3.zip: Baza informacji o projektach CCS/CCUS (stan na połowę 2022 roku)

RAPORTY ARCHIWALNE

 • sprawozd2020p.pdf: Raport końcowy za lata 2015-2020 (obejmujący poniższe sprawozdania cząstkowe - stan na koniec 2020 roku)

 • 1a.pdf: Sprawozdanie z zadania 1
 • 2a.pdf: Sprawozdanie z zadania 2
 • 3a.pdf: Sprawozdanie z zadania 3
 • 4a.pdf: Sprawozdanie z zadania 4
 • 5a.pdf: Sprawozdanie z zadania 5

 • Baza2.zip: Baza informacji o projektach CCS/CCUS (stan na koniec 2020 roku)

 • sprawozd2017.pdf: Raport końcowy za lata 2015-2017 (obejmujący poniższe sprawozdania cząstkowe - stan na koniec 2017 roku, z poprawkami z kwietnia 2018 roku)

 • 1.pdf: Sprawozdanie z zadania 1
 • 2.pdf: Sprawozdanie z zadania 2
 • 3.pdf: Sprawozdanie z zadania 3
 • 4.pdf: Sprawozdanie z zadania 4
 • 5.pdf: Sprawozdanie z zadania 5

 • Baza.zip: Baza informacji o projektach CCS/CCUS (stan na koniec 2017 roku, z poprawkami z kwietnia 2018 roku)

Mapa interaktywna (Duże projekty CCS/CCUS - stan na koniec 2017 roku - aplikacja Google Maps)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XnEgYcv0ar0xAfH-Mg0QbTDZLdE&hl=pl&usp=sharing

Topic attachments
I Attachment Action Size DateSorted ascending Who Comment
Jpgjpg 1a.jpg manage 219.8 K 31 Dec 2019 - 09:40 AdamWojcicki  
Jpgjpg 1aa.jpg manage 219.8 K 31 Dec 2019 - 09:50 AdamWojcicki  
 
Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących. Koordynator: Adam Wójcicki tel: +48 22 45 92 452. Webmaster: Marcin Słodkowski.